Общи условия

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет сайта www.ld-gmbh.com , както и ползването на услугите / информацията, публикувана в сайта.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
1. www.ld-gmbh.com e фирмен уебсайт, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на потребители, настоящи и бъдещи клиенти за продукти и партньори на ЛД ООД.
2. След регистрация потребителите на www.ld-gmbh.com  могат да получават нюзлетър с покани за изложения, продуктови представяния, семинари и събития, както и да научавате за всички новости свързани с партньори, продукти, нови услуги и технологии предоставяни от ЛД ООД.
3. За ползване на услугите на сайта www.ld-gmbh.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
4. Услугите, предоставяни на сайта www.ld-gmbh.com, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени.
5. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга/информация на сайта www.ld-gmbh.com, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.
6. За да получава бюлетин с покани за изложения, продуктови представяния, семинари и събития, както и да научава за всички новости свързани с партньори, продукти, нови услуги и технологии, потребителят следва да попълни електронна форма за Абонамент за бюлетин и да декларира съгласие с настоящите Общи условия и Декларация за поверителност § бисквитки.
7. Съгласно Закона за електронния документ, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия и Декларация за поверителност § бисквитки, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат и съгласен е с тях, и се задължава да ги спазва.
8. Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).
9. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни, изискуеми в съответната електронна форма за абонамент. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга и информация на сайта www.ld-gmbh.com, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация потребителски данни.
10. При абонамент всеки потребител заявява потребителско име и електронна поща, с които ще ползва услугите на www.ld-gmbh.com . Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.ld-gmbh.com , не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и имейла му от трети лица.

III. СЪГЛАСИЕ.
11. Абонамента за бюлетин на www.ld-gmbh.com, има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което потвърждава абонамента на потребителя.

IV. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА.
12. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги и информация, предоставяни чрез www.ld-gmbh.com , доколкото за тях не са предвидени специални правила.
13. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.ld-gmbh.com , като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
14. На сайта www.ld-gmbh.com може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.
15. Предоставянето на определени услуги /информация може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.ld-gmbh.com .

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
16. Потребителите имат право да ползват услугите и информацията на сайта www.ld-gmbh.com при спазване на настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
17. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в www.ld-gmbh.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
18. Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.ld-gmbh.com услуги и информация, потребителят е длъжен: - да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България - да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените за контакти e-mail.

19. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия и Декларация за поверителност и бисквитки, потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

VII. ИНФОРМАЦИЯ
20. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било информация на сайта www.ld-gmbh.com , имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация – абонамент за бюлетин.
21. Сигурността на фирмения сайт и данните използвани/съхранявани от него се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на данни от неоторизирани лица, които ЛД ООД е предприел.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
22. Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията/абонамента си за бюлетин.